2.7 Oppsummering og refleksjonsspørsmål

100 %

2.7 Oppsummering og refleksjonsspørsmål 

Ulike faser i en veiledningsprosess er utdypet i dette kapittelet. Kunnskap om faser i veiledning er et utgangspunkt for å lage en plan over egen veiledning. I kapittelet er det særlig lagt vekt på relasjon, refleksjon, ansvar og dialog som utgangspunkt for å en god veiledningsprosess i kliniske studier, hvor studenten kan utvikle seg som menneske og profesjonsutøver. 

Reflekter over følgende spørsmål:

  • Hvordan forbereder din avdeling/sengepost seg på å ta imot studenter?
  • Reflekter over din rolle som praksisveileder i bli-kjent fasen, hva er viktig når du planlegger veiledningen i denne fasen? 
  • Hva tenker du er viktig i din veiledning, for at studenten kan utvikle seg i arbeidsfasen? 
  • Hva kjennetegner deg som veileder? 
  • Hvilke tilbakemeldinger fra student har hatt betydning for din utvikling som veileder? 

Referanser

Aigeltinger, E., Haugan, G. & Sørlie, V. ( 2012) Utfordringer med å veilede sykepleierstudenter i praksisstudier. I Forskning nr. 2, 2012;7:160-166. doi: 103220/sykepleienf.2012.0084 

Bjerknes,  . M. , Christiansen B. (2015) Praksisveiledning med sykepleierstudenter. Gyldendal Akademisk 

Ekman, S., Fladeby, N., Johansen, I., Hardeland, C. &Leonardsen, A.C. L. (2019) Hvordan kan sykepleierstudenten få det bedre i praksis? I Sykepleien 2019 107 (74902) 

Ekebergh, M. (2015), Lärande och reflexion med livsvärlden som grund. I Reflektion i lärande och vård, s. 21-43 

Eriksson, K. & Lindström, U.Å. (2009). Vårdvetenskapen som Caring Science. Pro Terveys, 4, 9‒13.  

Gadamer, H.G. (2010). Sannhet og metode. Grunntrekk i en filosofisk hermeneutikk. Oslo. Pax forlag A/S. 

Hauge Westad, K. , Brask, O.D., Backmann, L., Bergum, I. E. , Mongstad Heggland, W., Inderhaug, H., Utheim Grønvik, C.K., Julnes, S.G. (2016) Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. I Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, nr. 1.2016, 12. årgang  

Noer, R. V. (2016) ‘Rigtige sygeplejersker’. Uddannlesesetnografiske studier af sygeplejestuderendes studieliv og dannelsesprocesser. Doktorsavhandling, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 

 Nordhaug, M. (2018). Veilederens dobbeltrolle: etiske aspekter i praksisveiledning. I S. Tveiten & A. Iversen (Red.),Veiledning i høyere utdanning(s. 202-220)Bergen: Fagbokforlaget. 

Reggelsen, B. & Nissen K. L. (2010). Vejledning. I H. Brøbecher & U. Mulbjerg (Red.),Klinisk vejledning og pædagogisk kompetense i professionsuddannelser(s. 154-179). København: Munksgaard. 

Tveiten, S. (2019) Veiledning mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget. 

Sandvik, A.H., Eriksson, K. & Hilli Y.  (2015). Understanding and becoming – heart of the matter in nurse education. Scand. J. Caring Sci; 29, (62-72). 

Svare, G. (2008). Den gode samtalem. Kunsten å skape dialog. Oslo. Pax forlag