5.3 Innsyn

37.5%

5.3 Innsyn

Hovedregelen er at partene har rett til innsyn i sakens dokumenter. Dette anses som en vesentlig rettighet for partene og en forutsetning for at man på en effektiv måte skal kunne hevde sine egne rettigheter i forhold til forvaltningen. 

En part er i dette tilfelle en student, og det vil si at studenten har rett til innsyn i alle dokumenter som omhandler studenten selv og dens praksis, dersom de ber om det. 

Særlig studenter som får «ikke bestått» har vi erfart ber om innsyn i dokumentene fra praksis, for å se etter uregelmessigheter i vurderingene som er gjort. 

Dersom UiS mottar krav om innsyn skal dette gis så snart som mulig og innen 3 virkedager. Da blir alle aktuelle parter informert om kravet og alle dokumenter sendes til administrasjonen.  

Derfor er det viktig med god og profesjonell dokumentering av studenten i praksis. 

Forvaltningsloven § 18 partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter-utdrag 

En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19. Dersom en mindreårig er part i saken og blir representert av verge, gjelder dette også den mindreårige selv. Retten til innsyn gjelder også etter at det er truffet vedtak i saken. 

Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn. Innsyn bør gis dersom hensynet til parten veier tyngre enn behovet for unntak. 

Hør på en kommentar fra juristen Ingrid Stokkeland

Ingrid Stokkeland, seksjonssjef for seksjon for kvalitet og utvikling i utdanningene