3. Relasjon og relasjonsbygging – Innledning

0 %

3. Relasjon og relasjonsbygging – Innledning

Synnøve Eidsvik Folkvord, emneansvarlig Master i jordmorfag

I denne modulen får du innsikt i hvordan kommunikasjon, dialog, relasjon og egenskaper hos veileder påvirker læringsprosessen gjennom veiledning. Både erfaringer og forskning viser at relasjonen til veileder er avgjørende for læring og mestring. Studentene trenger kontinuitet, bekreftelse, tydelige tilbakemeldinger og opplevelse av mestring. Dette er vist gjennom tre ulike case. I hvert case får du spørsmål der du skal reflektere rundt mulige forhold som kan fremme eller hemme mestring og læring.

Etter at du har gjennomført denne modulen forventes det at du:

  • Er bevisst på hvordan ulike prinsipper for kommunikasjon kan påvirke relasjonen mellom student og veileder 
  • Er bevisst på hvordan prinsippene for kommunikasjon kan brukes i veieldningssamtaler
  • Reflekterer rundt hvordan prinsipper for kommunikasjon har betydning for relasjonsbygging og studentens læringsutbytte