5.2 Dokumentasjonskrav

-1%

5.2 Dokumentasjonskrav

Det er krav til dokumentering av vurderingene som gjøres gjennom hele praksisperioden.  

Det betyr at de erfaringene og vurderingene dere gjør av studenten må dokumenteres. Dette må gjøres skriftlig og tas opp med studenten slik at han eller hun får uttale seg. Dersom det avholdes møter eller samtaler som er av betydning i vurderingen, kan det være lurt å skrive korte referat som sendes på e-post til studenten. 

Dette er viktig for rettssikkerheten til studenten, men også viktig for at praksisveileder skal dokumentere sine egne vurderinger underveis. Det skal være klart for studenten hva som kreves og hva de kan gjøre for å forbedre seg. 

Dersom det blir en klagesak, må alle situasjoner av betydning være skriftliggjort. Dette kan være i form av notater, referater, vurderingsskjemaer og lignende.

Forvaltningsloven § 17 om beslutningsgrunnlag må være godt dokumentert 

§ 17.(forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt). Kun utdrag. 

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 

Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han driver eller planlegger, og parten etter §§ 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når:

  • a) opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert i anledning av saken eller parten ikke har kjent oppholdssted, 
  • b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser,
  • c) opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket. 

Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de har grunnlag og interesse for å uttale seg om, og som parten etter §§ 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Ved avveiningen skal legges vekt på om rask avgjørelse er ønskelig og om hensynet til parten er tilstrekkelig varetatt på annen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent med retten etter §§ 18 til 19 til å se sakens dokumenter. 

Hør på en kommentar fra juristen Ingrid Stokkeland

Ingrid Stokkeland, seksjonssjef for seksjon for kvalitet og utvikling i utdanningene