2.4.1 Dialog, refleksjon og ansvar fremmer veiledning

72.72 %

2.4.1 Dialog, refleksjon og ansvar fremmer veiledning

Dialogen er den viktigste metoden i veiledning. En dialog er en samtale preget av gjensidig velvilje, åpenhet og samarbeid. Gjennom å lytte til, snakke sammen, tenke høyt sammen er dialogen en skapende forutsetning for relasjonen og for refleksjon (Svare, 2006; Tveiten, 2019). «Et dialogisk liv, skriver Buber, er ikke nødvendigvis et liv der man har mye å gjøre med andre mennesker, men der man virkelig har å gjøre med de menneskene man omgås» (Svare, 2006, s. 47).

Refleksjon er sentralt i denne fasen. Refleksjon kan skje i en indre dialog, men refleksjon skjer også i dialog med andre. Å reflektere fordrer et åpent sinn, aktiv lytting og ettertenksomhet. Gjennom refleksjon bearbeides erfaringer, i relasjon til tidligere erfaringer og de tanker, minner, følelser og forventninger som de nye erfaringene fremkaller i oss. Refleksjon er da mer enn en tankeprosess, det er en helhets akt som involverer hele mennesket, og er en prosess som man gjennomlever. I denne prosessen kan man utvikle selvbevissthet som har betydning for å utvikle en profesjonsidentitet (Ekebergh, 2015).

Å få ansvar motiverer og er en drivkraft for studentene. Ansvar er noe man blir gitt og som man tar imot. Den tilliten man blir gitt fremmer studentens ønske om å gjøre det så godt som mulig. Studentene uttaler at å få ansvar og å mestre det, er nært forbundet med å utvikle forståelse. Ansvarsspørsmålet er dyptgripende og alvorlig i studentens danningsprosess mot å bli sykepleier. Hvordan man håndterer og reflekterer over ansvaret man får som profesjonsutøver bør i større grad vektlegges i utdanningen og reflekteres over i de kliniske studier (Sandvik, et al. 2015; Noer, 2016).

Studentens ønsker å få jevnlig og tydelige tilbakemeldinger i denne fasen. Tilbakemeldingene bør være rettet både mot kunnskapsgrunnlag, ferdighet og holdninger. Tilbakemeldingene og vurdering i denne fasen kan rettes mot læringsutbyttene, men også mot studentens læringsprosess og strategier for å nå målene (Nordhaug, 2018).