1.9 Oppsummering og refleksjonsspørsmål

100 %

1.9 Oppsummering og refleksjonsspørsmål

I dette kapitlet har det vært fokus på veiledningsbegrepet som en profesjonell assistanse i individers læring og utvikling. Hensikten med faglig veiledning er å videreutvikle profesjonell kompetanse ved å reflektere over egen praksis og dermed bli bevisst egne styrker/svakheter, faglig ståsted, verdier og holdninger for å styrke egen yrkesidentitet og behov for å videreutvikle seg som fagperson. Etikk og verdier i veiledning, samt syn på læring ses på i et helhetsperspektiv.

Reflekter over følgende spørsmål:

  • Hva er veiledning for deg?
  • Hva trenger du for å være en god veileder for studentene?
  • Hvilke verdier er viktig for deg i jobben som praksisveileder?

Referanser

Burnard, P. (1996). Counselling Skills for Health Professionals. Chapman & Hall.London

Dieckmann, P. (2009). Using Simulations for Education, Training and Research. Vol. 1., Pabst Science and Publishers

Dysthe, O. (1999). Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Cappelen Akademisk Forlag AS. Oslo 

Handal, G. & Lauvås, P. (1983/1990). På egne vilkår. En strategi for veiledning med lærere. J.W. Cappelens Forlag AS. Otta 

Henriksen, J.O. & Vetlesen, A.J. (2006). Nærhet og distanse: grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Gyldendal akademisk Utgivelsessted: Oslo 

Jeffries, P.R. (2012). Simulation in nursing education. From conceptualization to evaluation. National League for Nursing, 2. utgave

Lauvås, P. & Handal, G. (2000/2014). Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: Cappelen Damm, 2/3 utgave

Pettersen, R.C. & Løkke, J.A. (2019). Veiledning i praksis. Universitetsforlaget, 2. utgave

Skagen, K. (2019). I veiledningens landskap. Innføring i veiledning og rådgivning. Cappelen Damm Akademisk, 2. utgave

Tveiten, S. (2019). Veiledning mer enn ord. Pedagogikk, Yrkes- og utdanningsveiledning. Vigmostad & Bjørke AS