5.4 Taushetsplikt

50%

5.4 Taushetsplikt

Alle ansatte i den offentlige helse- og omsorgstjenesten er omfattet av taushetsplikt, men etter ulike lovbestemmelser. Alle disse henviser til forvaltningsloven. En student har taushetsplikt gjennom Universitets- og høgskoleloven.  

På bachelor i sykepleie blant annet, får studentene undervisning om taushetsplikt og må ha signert taushetsplikterklæring før de kan få gå ut i praksis. 

Det følger av Forvaltningsloven § 13 at alle offentlig ansatte har taushetsplikt om det de gjennom sin stilling får kjennskap til om brukeres, elevers, klienters og kunders personlige forhold. 

Opplysninger kan kun gis dersom det er nødvendig. Tenk need-to-know-prinsippet.  

Eksempler på at brudd på taushetsplikten likevel skjer er på pauserommet eller ved kollegautveksling, fordi man skal for eksempel rådføre seg med en kollega. 

Vi har erfaring fra flere tilfeller hvor studenter blir forhåndsdømt før praksis har startet. I ett konkret tilfelle fikk en student store utfordringer i praksisperioden sin, fordi veilederen på forhånd hadde hørt snakk fra en annen avdeling at vedkommende student var “tiltaksløs og lat”.  

Husk å opptre profesjonelt og tenk gjennom hvordan du omtaler studenten og til hvem

Den som praksisveileder kan og skal rådføre seg med i alle situasjoner, er praksislærer fra UiS. Dersom man har behov for å snakke med noen på praksisstedet, er den som er studentansvarlig på avdelingen den riktige. 

Taushetsplikt inkluderer også trygg oppbevaring av dokumenter, samt sending av disse. 

Forvaltningsloven §13, Universitets- og høyskoleloven §4-6, Lov om helsepersonell §21 

Forvaltningsloven § 13. (taushetsplikt). 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 

  • 1) noens personlige forhold, eller 
  • 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. 

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal regnes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. 

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Hør på en kommentar fra juristen Ingrid Stokkeland

Ingrid Stokkeland, seksjonssjef for seksjon for kvalitet og utvikling i utdanningene

Universitets- og høyskoleloven §4-6 

§ 4-6.Studentenes taushetsplikt 

En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for. 

Hør på en kommentar fra juristen Ingrid Stokkeland

Ingrid Stokkeland, seksjonssjef for seksjon for kvalitet og utvikling i utdanningene

Lov om helsepersonell §21 

Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.