5.5 Skikkethet

62.5 %

5.5 Skikkethet

Skikkethetsvurdering skal foretas på sykepleie, paramedisinutdanning og jordmor. På disse studiene tildeles det autorisasjon og tittelen er beskyttet. 

Våre øvrige helseutdanninger, som for eksempel master i spesialsykepleie, anestesi, intensiv og operasjon, har ikke autorisasjon. 

Skikkethetsvurdering er et hjelpemiddel som utdanningsinstitusjonen har til å vurdere om en student er skikket for det aktuelle yrket. 

Skikkethetsvurdering er en løpende vurdering under hele studiet. Tvilsmelding kan meldes av hvem som helst og går til UiS ved institusjonsansvarlig for skikkethetssaker. 

Selv om det ikke skal foregå en skikkethetsvurdering på studiet du er praksisveileder på, ligger likevel «egnethet» som et generelt vurderingskriteria i vurdering av studenter. 

§ 4.Vurderingskriterier for logoped-, musikkterapeut-, helse- og sosialfagutdanningene og tolkeutdanning i tegnspråk. En student er uskikket i utdanningene som nevnt i § 1 nr. 3 til og med 22, 25 og 27 dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for elever, pasienter, klienter eller brukere.
b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.
c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.
d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.
e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.
g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av elever, pasienter, klienter eller brukere.
h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.