Hjem

Velkommen til introduksjonskurs i praksisveiledning

Ida Helene Mykkeltveit, studieprogramleder Master i anestesi-, intensiv-, og operasjonssykepleie

Kurset er utviklet i tett samarbeid mellom utdanningsavdelingen i Helse Stavanger og fagmiljøene ved det helsevitenskapelige fakultet ved universitetet i Stavanger. 

Veiledning og læring i praksis foregår parallelt med at kvalitet og pasientsikkerhet skal ivaretas. Studentene skal lære praktiske oppgaver og utvikle evne til selvstendige vurderinger, prioriteringer og beslutninger. Praksisveileder skal støtte studentens i progresjon og oppnåelse av læringsutbytter. 

Et godt arbeidsmiljø påvirker læringsmiljø og kvaliteten på veiledningstilbudet. Det foregår kontinuerlig veiledning av studenter uten at det er krav om en formell veilederkompetanse. Uten kompetanse og påfyll i dette viktige arbeidet, kan det oppleves som utfordrende. 

Hvem er kurset for

Målgruppe for kurset er praksisveiledere med daglig oppfølging av studenter. En praksisveileder omtales gjerne i praksis som kontaktjordmor, kontaktsykepleier, studentveileder eller bare veileder.

Oppbygging av kurset

Kurset er delt inn i to deler:  

Del 1 består av en E-læringspakke med fem moduler. Disse vil gi deg en kort innføring i teori omkring veiledning med henvisning til anbefalt litteratur. Hver modul avsluttes med refleksjonsspørsmål som kan bli brukt som utgangspunkt for del 2. Del 1 skal gjennomføres individuelt og vil totalt ta ca 3 timer, men kan deles opp i kortere økter ut fra eget ønske og behov uten at du må starte på nytt. Alle modulene skal være gjennomført før du deltar på del 2.  

Del 2 består av et to-dagers kurs med fysisk tilstedeværelse. Her skal dere sammen med praksisveiledere fra andre avdelinger utveksle erfaringer, øve på ferdigheter, utdype og reflektere over ulike metoder for veiledning og vurdering av studentene.  

Når du ser dette ikonet på kurssiden så er tekstinnholdet også tilgjengelig som lydfil.

Læringsutbytte

Målsetting er at deltakeren etter avsluttet kurs har kunnskaper og ferdigheter som gir en større trygghet i egen rolle som veileder, samt bidra til bedre læring for studentene i praksis:

  • Har kunnskap om hva veiledning av studenter innebærer
  • Har kunnskap om relasjonens, dialogens og refleksjonens betydning for studentens læring
  • Har kunnskap om studenters rettigheter og veileders plikter gjennom hele praksisforløpet
  • Har ferdigheter i læringsfremmende feedback/respons og samtale
  • Planlegger og gjennomfører veiledning av studenter
  • Anvender ulike veiledningsmetoder og verktøy i veiledning av studenter
  • Reflekterer over sin rolle, sitt ansvar og betydning som praksisveileder

000000

00000

E-læringsmoduler

1. Hva er veiledning

I denne modulen vil det være fokus på hva veiledning er og ulike former for veiledning. Etikk og verdier i veiledning blir belyst, samt syn på læring og viktige aspekter som selvinnsikt og forståelse.

2. Faser i veiledning

I denne modulen utdypes ulike faser i veiledning som deles inn i bli-kjent fasen, arbeidsfasen, avslutningsfasen og fasen etter avslutning 00000000000000000000000000000000000000000

3. Relasjonens betydning for læring

I denne modulen får du økt kunnskap om relasjonsbygging og hvordan det kan påvirke studentenes læring i praksis. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

  

4. LØFT

I denne modulen presenteres løsningsfokusert tilnærming (LØFT) som en verdi i veiledning. Engasjement, tilstedeværelse og anerkjennelse gir vekst hos studentene. 

5. Studentens rettigheter og plikter, veileders ansvar og kvalitet

I denne modulen utdypes ulike faser i veiledning som deles inn i bli-kjent fasen, arbeidsfasen, avslutningsfasen og fasen etter avslutning. 000000000000000000000000000000000000000

6. Veien videre

På denne siden informerer vi om veien videre etter du har gjennomført alle 5 moduler i del 1 av kurset. 00000000000000000000000000000000000