1.8 Etikk og verdier i veiledning

90 %

1.8 Etikk og verdier i veiledning

Veiledning er etisk fundert ved at det er relatert til normer og verdier. Etikk og moral henspeiler på hva som er rett og galt, hvor etikk er overordnet moral (Tveiten, 2019). Etikk relateres til et teoretisk nivå, moral relateres til dagliglivet. Betydningen av etisk kunnskap må være tydelig i handlinger rettet mot mennesker, den må integreres i oss slik at den blir en del av vår tenkemåte. Kunnskap som anvendes på en hensiktsmessig måte viser at man har kompetanse innen det aktuelle området og profesjonen.

Her kommer også verdibegrepet inn, det er sentralt både innen veiledning og kompetanse. Verdier i veiledning kan være av privat eller profesjonell art, de såkalte profesjonsverdier.

Privatverdi

Profesjonsverdier

Verdiene gir føringer for våre handlinger gjennom eget menneskesyn, hvor en verdi i veiledning er å ha et helhetsperspektiv på mennesket. Veiledning er i sin grunn etisk fundert, fordi den alltid dreier seg om et annet menneske (Tveiten, 2019).  Et etisk grunnlag er nødvendig for å skape gode møter i veiledning, fordi et etisk fundament skaper et vern for å trå over grenser. Veiledning kan forstås som en etisk handling og er basert på et humanistisk menneskesyn.  I et humanistisk menneskesyn har mennesket ukrenkelig verdi i kraft av det å være menneske. Mennesket er fritt, ansvarlig og skaper seg selv gjennom sine valg. Det er et optimistisk menneskesyn med tro på menneskets iboende kraft med mulighet til å fremme og å gjøre det gode, og til å utvikle seg gjennom hele livet (Henriksen & Vetlesen, 2006). 

En Veileder, en Lærer og en student i en veiledningssamtale

Det er vanlig praksis i veiledning at det utarbeides en veiledningskontrakt i det første veiledningsmøtet. Kontrakten bør bære preg av hvilke verdier og normer som er gjeldende i profesjonsveiledning. Det dreier seg blant annet om gjensidig respekt hvor veileder må være klar over at hun/han representerer makt i veiledningsforholdet på grunn av at veileder har mer/annen kompetanse enn den veiledede. Kontrakten bør inneholde et fast tidspunkt for veiledningen, varighet, sted, medlemmer, fremmøte og taushetsplikt. Det siste innebærer at alt som kommer fram i gruppen forblir der, samt hvem som sier det, reaksjoner og refleksjoner. I tillegg kan kontrakten inneholde punkter om åpenhet, oppgaver til veileder, student, innleveringer samt at alle har ansvar for å ta opp utfordringer.