2.2 Planleggingsfasen

18.18 %

2.2 Planleggingsfasen

I planleggingsfasen etableres kontakt mellom praksislærer, praksisveileder, student og ledere eller kontaktpersoner i den organisasjon hvor studenten skal være i praksis. Alle involverte, leder/ kontaktperson, praksisveileder, praksislærer og student er i planleggingsfase, men på ulikt vis.

Organisasjoner/helseforetak – med sine kontaktpersoner forbereder seg på å gi studenter en praksisplass. Det kan være hensiktsmessig at praksisstedene legger ut noe informasjon på en felles ressurs/kommunikasjonsplattform, som er tilgjengelig for studentene. 

Praksislærer  tar kontakt med praksissted og utarbeider en plan for veiledningen. 

Praksisveileder – får informasjon fra sin leder og fra de ansvarlige for praksis fra utdanningsstedet.

Studentene får undervisning og informasjon som skal forberede dem til praksis. De må også sette seg inn i emnebeskrivelsen og de aktuelle læringsutbyttene for den aktuelle praksisen. For studenter er det viktig å vite noe om praksisstedet før starter i praksis.

I denne fasen starter planleggingen av veiledningen. Praksislærer og praksisveileder gjør seg kjent med hensikten med veiledningen, og setter seg inn i studentenes læringsutbytter for studenter i denne praksisen. I denne fasen avklarer man: Hvem ønsker denne veiledning, hvem skal veiledes, hva er hensikten med veiledningen, hvor lenge skal veiledningen vare, hvor og når skal den foregå.