2.3 Bli kjent fasen/Begynnerfasen

27.27 %

2.3 Bli kjent fasen/Begynnerfasen

Lengden på en bli kjent fase vil variere etter hvor lenge hele veiledningsprosessen skal vare.  Dersom en praksisperiode varer i 9 uker, kan man tenke at studenten er i bli kjent fasen i ca. 2 uker. Skal man følge opp studenter over lenger tid, vil det være rom for at denne fasen er lenger. 

Bli kjent fasen er en særdeles viktig fase i en veiledningsprosess, fordi her legger man et grunnlag for den videre veiledningsprosessen. I denne fasen etablerer man relasjoner mellom de involverte i veiledningen. En god relasjon mellom partene som inngår i veiledning er grunnlaget for å fremme trygghet og tillit, som muliggjør vekst og utvikling. Studier viser at studenter erfarte å være i et sterkt avhengighetsforhold til sine veiledere, og det gjorde dem sårbare i relasjonen. Veilederens evne til å etablere en relasjon, fremtrer som betydningsfull. Tillit, respekt, motivasjon, engasjement og god kommunikasjon løftes fram som betydningsfulle faktorer for å etablere en relasjon (Hauge, Brask, Bachmann, Berum, Mongstad Heggdal, Inderhaug, Utheim Grønvik & Julnes, 2016; Ekman, Fladeby, Johansen, Hardeland, Leonardsen, 2019; Tveiten, 2019).

Student og veileder har en samtale

Et kunnskapssyn som underbygger betydningen av gode relasjoner, er når læring forstås som en pågående og aldri avsluttende prosess mot å bli til. I et slikt syn kan aldri det å bli en profesjonsutøver reduseres til kunnskap og ferdigheter. Å bli til handler om hele mennesket, hvor man utvikler et profesjonelt selv, en profesjonell identitet i en danningsprosess (Sandvik, Eriksson & Hilli, 2015). 

Det konkrete som skjer i det første møtet, er særdeles viktig. I studentveiledning er det viktig å tenke på små ting som viser at studentene er ventet og velkommen den første dagen. Man kan eksempelvis invitere studentene til en enkel lunsj, presentere avdelingen og læringsmulighetene i avdelingen, eller noe så enkelt som å sette opp et flagg på bordet for å feire eller markere at nå kommer det noen nye studenter til oss.