1.1 Hva er veiledning

10 %

1.1 Hva er veiledning

Veiledningsbegrepet er ikke klart definert, det brukes i mange sammenhenger og defineres av sammenhengen veiledningen foregår i. Veiledning kan ses på som en form for undervisning hvor man også oppnår kvalifisering (Handal & Lauvås, 1983).

En definisjon: «…en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettelsesprosess som har til hensikt at fokuspersonens mestringskompetanse styrkes gjennom en dialog basert på kunnskap og humanistiske verdier» (Tveiten 2019, s. 22).

Veiledning er en betydningsfull, profesjonell assistanse i individers og gruppers læring og utvikling. Profesjonell assistanse betyr en faglig og formell sammenheng med klare mål og verdier hvor veiledning forutsetter veilederkompetanse (Lauvås & Handal, 1990). Engelsk oversettelse av veiledningsbegrepet er flere: counselling og supervision eller consultation, guidance, tutoring og mentoring (Tveiten, 2019, s. 20). En smal definisjon av veiledning er ifølge Skagen (2011) når man setter likhetstegn mellom veiledning og veiledningssamtalen hvor veiledning da forstås som et språklig fenomen. Samtalen mellom veileder og den veiledede kan ses på som learning by talking and thinking, læring gjennom samtale, en reflekterende form for veiledning.

En student snakker med sin veileder